1. subjektivism

  subjektivism, inom filosofin uppfattningen att varje företeelse för sin existens är beroende av ett subjekt som varseblir den eller reagerar känslo- eller viljemässigt på den.
 2. ontologi

  ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.
 3. naturalism

  naturalism (franska naturalisme, se vidare natur), konsekvent inriktning i olika intellektuella och konstnärliga aktiviteter på enbart den omedelbart föreliggande verkligheten, som man kan direkt komma åt genom sinnena, ofta med stark betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska.
 4. pedagogisk filosofi

  pedagogisk filosofi, filosofisk pedagogik, tvärvetenskapligt kunskapsområde som med filosofiska metoder studerar pedagogiska företeelser.
 5. Anselm av Canterbury

  Anselm av Canterbury, född ca 1033, död 21 april 1109, filosof och teolog, från 1093 ärkebiskop av Canterbury.
 6. metaetik

  metaetik, det område av etiken som behandlar teoretiska problem aktualiserade av moraliska fenomen och föreställningar (jämför etik).
 7. rättsfilosofi

  rättsfilosofi, filosofisk disciplin som behandlar rätten, t.ex. juridikens grundbegrepp, uppgifter och arbetsmetoder.
 8. egenskap

  egenskap, grundläggande ontologisk term som vanligen förutsätter en åtskillnad mellan å ena sidan ting och individer, å andra sidan egenskaper eller kvaliteter som tingen och individerna besitter och som tillsammans bestämmer deras individualitet.
 9. Sandel, Michael

  Sandel, Michael, född 5 mars 1953, amerikansk politisk filosof, sedan 1980 professor vid Harvard University.
 10. konstruktionism

  konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande.