1. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 2. det moderna genombrottet

  det moderna genombrottet, periodbegrepp främst tillämpat inom nordisk litteraturhistoria för tiden 1870–1905.
 3. agrarpartier

  agrarpartier, politiska organisationer som främst arbetar för jordbruksbefolkningens värderingar och intressen.
 4. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 5. kosmogoni

  kosmogoni, läran om världsalltets uppkomst eller skapelse.
 6. litteraturteori

  litteraturteori, benämning på sådana föreställningar om ordkonst som lägger grunden för ett vetenskapligt studium av litteratur.
 7. fakultetsopponent

  fakulte`tsopponent subst. ~en ~er ORDLED: fak-ult-ets--op-pon-ent-en
  Svensk ordbok
 8. mothugg

  mo`thugg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mot--hugg-et
  Svensk ordbok
 9. respondent

  responden´t subst. ~en ~er ORDLED: re-spond-ent-en
  Svensk ordbok
 10. bannstråle

  bann`stråle subst. ~n bannstrålar ORDLED: bann--strål-en
  Svensk ordbok