1. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 2. golgiapparat

  golgiapparat är en organell, alltså ett miniorgan inuti en cell.
 3. supernova

  supernova är en exploderande stjärna.
 4. bomull

  bomull är ett slags ull som sitter på fröna hos en tropisk buske.
 5. jonbyteskromatografi

  jonbyteskromatografi, en typ av vätskekromatografi, där separation av olika typer av joner åstadkoms genom fördelning mellan en jonbytarmassa, packad i en kolonn, och en vattenlösning.
 6. tylakoider

  tylakoider, thylakoider, membransystem som finns i cyanobakterier och i kloroplasterna i gröna växt- och algceller.
 7. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen är samhällen där de flesta jagar, fiskar och samlar vilda växter. 

 8. optisk fiber

  optisk fiber är en fiber (en tråd) som man kan sända ljus genom.
 9. plebejer

  plebejer (latin plebeius, av plebs ’folket’, ’menigheten’, ’plebejerna’), i antikens Rom benämning på folkets breda massa, ursprungligen i motsats till de styrande (se patricier).
 10. exocytos

  exocytos, avsöndringen från en cell av produkter som bildats inne i denna, t.ex. proteiner och signalsubstanser.