1. blossa

  blossa [blås`a] verb ~de ~t ORDLED: bloss-ar SUBST.: blossande; bloss
  Svensk ordbok
 2. röka

  1rö`ka verb rökte rökt, pres. röker ORDLED: rök-er SUBST.: rökande, rökning
  Svensk ordbok
 3. trygg

  trygg adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. panna

  pann`a subst. ~n pannor ORDLED: pann-an
  Svensk ordbok
 5. gräs

  gräs subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gräs-et
  Svensk ordbok
 6. stoppa

  stoppa [ståp`a] verb ~de ~t ORDLED: stopp-ar SUBST.: stoppande, stoppning; 1stopp (till 1 och 2)
  Svensk ordbok