1. klinisk prövning

  klinisk prövning, undersökning på friska försökspersoner eller på patienter med avsikten att studera effekterna, säkerheten och riskerna av en ännu inte dokumenterad behandlingsform, oftast av ett nytt läkemedel.
 2. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 3. prövning

  prövning, påfrestning ägnad att avslöja vad någon går för; förbleknat även motgång.
 4. proposition

  proposition, förslag till beslut.
 5. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 6. rättsstat

  rättsstat, begrepp som utbildades i den tyska rättsvetenskapen under 1800-talets senare hälft och som fått stor betydelse som västerländskt samhälleligt ideal.
 7. prövning

  prövning, för kompletterande utbildning.
 8. placeboeffekt

  placeboeffekt, gynnsam medicinsk behandlingseffekt som uppstår trots att behandlingen utförs med placebo, dvs. med en läkemedelsberedning som saknar aktiv substans eller med en annan behandlingsmetod som är utformad för att likna en aktiv sådan men som förändrats för att vara verkningslös.
 9. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.

 10. djurförsöksetisk prövning

  djurförsöksetisk prövning, etisk prövning som utförs av regional djurförsöksetisk nämnd och som bedömer å ena sidan ett planerat djurförsöks betydelse och å andra sidan lidandet som försöket medför för djuret.