1. praxis

  praxis, sedvana, handling, tradition; i bl.a. beteendevetenskap, samhällsvetenskap och filosofi använt på delvis skilda sätt om individers eller gruppers handlande i anpassning till omgivningen.
 2. praxis

  prax´is subst., best. f. ~ el. ~en ORDLED: prax-is-en
  Svensk ordbok
 3. Praxisgruppen

  Praxisgruppen, en grupp filosofer i Jugoslavien som 1964 grundade tidskriften Praxis (förbjuden av de kommunistiska myndigheterna 1975).
 4. George Washington

  Washington, George, född 22 februari 1732, död 14 december 1799, amerikansk militär och statsman, USA:s förste president 1789–97, generallöjtnant 1798.
 5. affärssed

  affärssed, praxis och sedvänjor som tillämpas inom en viss bransch.
 6. mötesteknik

  mötesteknik, regeltillämpning och praxis för möten och sammanträden.
 7. Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

  Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, egentligen Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen, överenskommelse sluten 1950 mellan Europarådets medlemsstater.
 8. ekopraxi

  ekopraxi, upprepning av annans kroppsställning eller rörelser, se ekosymtom.
 9. uppförandepraxis

  uppförandepraxis, den samlade kunskapen om den äldre musikens praktiska utförande, dess funktioner och sociala miljö, tillämpad som rekommendationer för nutida framföranden.
 10. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.