1. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.
 2. institution

  institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.
 3. författning

  författning, juridisk och statsvetenskaplig term. En författning är en av behörig myndighet utfärdad, generellt förpliktande föreskrift.
 4. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 5. arbetstagare

  arbetstagare, fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.
 6. sedvanerätt

  sedvanerätt, oskriven rätt, sammanfattande benämning för sådana regler som grundas på sedvänja och som inte kommit till uttryck i skrivna regler men som ändå uppfattas som bindande för myndigheter och enskilda.
 7. parasitism

  parasitism, förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad.
 8. rösträtt

  rösträtt, rätt att avge röst i ett allmänt val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt folkomröstning; historiskt även rätt att delta i prästval samt kommunalstämmas respektive kyrkostämmas och allmän rådstugas överläggningar och beslut.
 9. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.
 10. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.