1. kyrkomöte

  kyrkomöte, sammankomst av kyrkoledare för att avgöra frågor som rör lära, kyrkorätt eller praxis, se koncilium och synod.
 2. konstitutionalism

  konstitutionalism (av konstitution), statsskick i vilket gränserna mellan de olika statsorganens (statschef, regering, parlament etc.) befogenheter har dragits upp genom bestämda regler eller konstitutionell praxis.
 3. straffmätning

  straffmätning, bestämmande av ett visst mått av böter eller fängelse i ett konkret fall.
 4. rättspraxis

  rättspraxis, de principer och lösningar som kommit till uttryck i domstolars och andra rättstillämpande myndigheters avgöranden.
 5. sakens natur

  sakens natur, argument som i rättsliga sammanhang används för att i fall där det saknas klart lagstöd eller stöd i praxis välja den lösning som av domstolen uppfattas som mest ändamålsenlig.
 6. stormufti

  stormufti, den av staten utsedde och auktoriserade högste rådgivaren om islamisk praxis i ett muslimskt land.
 7. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.
 8. Svensk Missionstidskrift/Swedish Missiological Themes

  Svensk Missionstidskrift/Swedish Missiological Themes, kvartalstidskrift, utgiven sedan 1913 av Svenska Missionsrådet, för orientering om missionens teologiska grund, historia och praxis.
 9. god redovisningssed

  god redovisningssed, redovisningsförfarande som ska följas av den som är bokföringsskyldig.
 10. Beuron

  Beuron, benediktinkloster nära Sigmaringen i Baden-Württemberg, Tyskland, känt som centrum för liturgisk forskning och praxis, inte minst beträffande gregoriansk sång.