1. Frälsningsarmén

  Frälsningsarmén, engelska The Salvation Army, internationell protestantisk organisation för evangelisation och socialt arbete med betoning på odogmatisk, praktisk kristendom.

 2. Svenska Missionskyrkan

  Svenska Missionskyrkan, till 2003 Svenska Missionsförbundet ( SMF), evangelisk frikyrka grundad 1878 av P.P. Waldenström.
 3. bönetider

  bönetider, fasta tider för bön inom islam.
 4. peer review

  peer review, referentgranskning, inom vetenskaplig publicering ett granskningsförfarande där ett manuskript som skickas till en tidskrift eller ett förlag innehållsmässigt bedöms av personer med likartad kompetens som författaren.

 5. landslagen

  landslagen, lag gällande för den svenska landsbygden från mitten av 1300-talet till 1736.

 6. halakha

  halakha [-xa:], pluralis halakhot, även halaka, halakot, judisk benämning på rabbinernas detaljreglering av Toras (Moselagens) bud i fråga om livsföringen, gudstjänsten, bruken och sederna.
 7. rättspraxis

  rättspraxis, de principer och lösningar som kommit till uttryck i domstolars och andra rättstillämpande myndigheters avgöranden.
 8. djurplågeri

  djurplågeri, brott mot allmän ordning som enligt brottsbalken innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, vanvård eller på annat sätt otillbörligen utsätter djur för lidande.
 9. valsystem

  valsystem, övergripande utformning av ett lands representationssystem på nationell och subnationell nivå.
 10. stjärntecken

  stjärntecken, enligt astrologisk praxis vart och ett av 12 intervall om 30° längs ekliptikan, benämnda efter djurkretsens stjärnbilder.