1. rörelse

  rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet.
 2. rörlig växelkurs

  rörlig växelkurs, se flytande valutakurs.
 3. social rörlighet

  social rörlighet, mobilitet , individers byte av position mellan sociala skikt.
 4. nazism

  nazism, nationalsocialism, politisk rörelse och ideologi som utgjorde idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) och dess maktperiod 1933–45.

 5. amöboid rörelse

  amöboid rörelse, cellers förflyttning med hjälp av pseudopodier, dvs. tillfälliga cellutskott som sträcks ut i rörelseriktningen under kompenserande indragningar i motsatt ände.
 6. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 7. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 8. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 9. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 10. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.