1. karismatisk rörelse

  karismatisk rörelse, rörelse inom kristenheten som betonar upplevelsen av den heliga Anden och de s.k. andliga nådegåvorna, dvs. profetiskt tal, tungomålstalande och gåvan att bota sjuka, jämför Första Korinthierbrevet 12:4–11.

 2. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 3. cellskelett

  cellskelett, cytoskelett, sammanfattande benämning på ett nätverk av trådlika proteinkomplex i eukaryota celler.
 4. social rörelse

  social rörelse, organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti).
 5. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 6. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 7. talibaner

  talibaner, islamistisk rörelse i Afghanistan och Pakistan.

 8. producent

  producent, tillverkare. Inom biologin en organism som bygger upp organiska ämnen vilka kan tjäna som näring åt en konsument.
 9. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.
 10. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.