1. Richard Dawkins

  Dawkins, Richard, född 26 mars 1941, brittisk evolutionsbiolog och författare, professor i The Public Understanding of Science vid universitetet i Oxford sedan 1995.

 2. arbetshypotes

  arbetshypotes, provisoriskt antagande i vetenskaplig verksamhet e.d., vilket införs i ett resonemang (t.ex. en teori) inte på grund av sin eventuella sanning eller sannolikhet utan för att det gör det möjligt att på ett givande sätt ordna en viss mängd data, strukturera en begreppsbildning och/eller lägga grund för vidare experiment och forskning.
 3. nyttoteori

  nyttoteori, nationalekonomisk teori för värdering av olika alternativ, t.ex. hushållens val mellan olika varukombinationer.
 4. kombinatorik

  kombinatorik, gren av matematiken som huvudsakligen behandlar egenskaper hos ändliga mängder.
 5. rationalisering

  rationalisering, inom psykologin en försvarsstrategi där känslomässiga drivkrafter bortförklaras med rationella eller skenbart rationella resonemang.
 6. differentialkalkyl

  differentialkalkyl, räkning med derivator och differentialer.
 7. integralkalkyl

  integralkalkyl, räkning med integraler.
 8. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 9. lex lata

  lex lata, ’den lag som har stiftats’.
 10. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.