1. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 2. cellulosa

  cellulosa, den viktigaste beståndsdelen i cellväggarna i alla växter, och det vanligaste organiska ämnet i naturen.
 3. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 4. Juda rike

  Juda rike, Sydriket , rike som uppstod vid kungariket Israels delning, se Juda.
 5. legering

  legering, material med metalliska egenskaper bestående av två eller flera grundämnen ( legeringskomponenter), varav minst ett är metall.
 6. naturens riken

  naturens riken, benämning på de särskilt i äldre tid urskilda tre avdelningar som skulle innefatta alla naturföremål: sten-, växt- respektive djurriket, kända inte minst genom Linnés ”Systema naturae”.
 7. kalksten

  kalksten, sedimentär karbonatbergart som till minst 50 % består av kalciumkarbonat, huvudsakligen i form av mineralet kalkspat.
 8. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 9. frö

  frö, fortplantningskropp hos fröväxterna (fanerogamerna).

 10. emigration

  emigration, utvandring.