1. flänga

  fläng`a verb flängde flängt, pres. flänger ORDLED: fläng-er SUBST.: flängande, flängning; fläng (till 1)
  Svensk ordbok
 2. kommando

  komman´do subst. ~t ~n ORDLED: kom-mand-ot
  Svensk ordbok
 3. basa

  ba`sa verb ~de ~t ORDLED: bas-ar SUBST.: basande, basning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 4. storma

  storma [står`ma] verb ~de ~t ORDLED: storm-ar SUBST.: stormande, stormning (till 2); storm (till 1)
  Svensk ordbok
 5. språng

  språng subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: språng-et
  Svensk ordbok
 6. och

  och [åk´ el. å] konj.
  Svensk ordbok
 7. raka

  1ra`ka verb ~de ~t ORDLED: rak-ar SUBST.: rakande, rakning (till 1)
  Svensk ordbok
 8. rasa

  ra`sa verb ~de ~t ORDLED: ras-ar SUBST.: rasande; 2ras (till 1)
  Svensk ordbok
 9. utgång

  u`tgång subst. ~en ~ar ORDLED: ut--gång-en
  Svensk ordbok
 10. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok