1. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 2. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.
 3. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 4. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 5. ekonomi

  ekonomi, vetenskaplig disciplin som omfattar studiet av resursers bildande, organisation och användning, det vill säga av alla de arrangemang inom vilka människor söker sin bärgning och försöker tillfredsställa sina behov.

 6. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 7. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 8. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 9. imperialism

  imperialism kallas det när länder utökar sitt territorium och inflytande på andra länders bekostnad.
 10. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.