1. hackbruk

  hackbruk, hackjordbruk, en form av åkerbruk som har hackan som huvudsakligt redskap.

 2. vallodling

  vallodling, ängsodling, ängsskötsel, produktion av vallväxter till bl.a. foder, bete, energigrödor, anläggning och skötsel av grönytor samt produktion av vallväxtfrö.
 3. skogssådd

  skogssådd, sådd med frö från barrträd. Sådden äger rum på våren, och för att få en god grobädd sår man på blottad mineraljord.
 4. dagbok

  dagbok, vanligtvis anteckningar förda dag för dag om händelser som skribenten blivit indragen i eller vittne till, om det dagliga livets göromål eller kanske om antecknarens inre utveckling.

 5. strecksådd

  strecksådd, spårsådd, sådd av skogsträdsfrö i en fåra i en markberedningsfläck, som vanligen är långsträckt.
 6. drillsådd

  drillsådd, drillkultur, sådd, plantering eller odling på drillar (ryggar), vilka upplagts på förhand.
 7. skogsodling

  skogsodling, anläggning av ett skogsbestånd genom sådd eller plantering, se beståndsanläggning.
 8. förband

  förband, inom jordbruket: sätt för inbördes placering av frö och kärnor vid sådd.
 9. dubbelsådd

  dubbelsådd, överlappning av sådrag vid sådd varigenom dubbel utsädesmängd åtgår.
 10. eftersådd

  eftersådd, hjälpsådd i odlingar där den första sådden gett för glest bestånd.