1. jordbearbetning

  jordbearbetning, brukningsåtgärder med avsikt att bereda och anpassa marken för växtodling i olika former.
 2. märkesdag

  märkesdag, dag i almanackan som förr hade sin särskilda innebörd som kalendarisk hållpunkt för igångsättandet eller avslutandet av ett årstidsbundet arbete och/eller som ägnad för tydor om t.ex. väder och årsväxt.
 3. landnam

  landnam, processen när människan övergick från att vara jägare, fiskare och samlare till att bli boskapsskötare och åkerbrukare, dvs. när man på allvar ”tog landet i besittning” (vilket i Nordeuropa kallas för landnam).
 4. direktsådd

  direktsådd, inom trädgårdsodlingen sådd direkt på friland till skillnad från förkultivering, där sådd sker i växthus eller på annat sätt inomhus för senare utplantering av plantorna.
 5. såskäppa

  såskäppa, redskap förr använt vid handsådd. Se sådd (Kulturhistoria).
 6. kulturbestånd

  kulturbestånd, skogsbestånd som anlagts genom skogsodling, dvs. sådd eller plantering.
 7. insektsbekämpning

  insektsbekämpning kan vara förebyggande, odlingsteknisk, mekanisk, biologisk, fysikalisk, kemisk eller integrerad.
 8. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 9. skogssådd

  skogssådd, sådd med frö från barrträd. Sådden äger rum på våren, och för att få en god grobädd sår man på blottad mineraljord.
 10. strecksådd

  strecksådd, spårsådd, sådd av skogsträdsfrö i en fåra i en markberedningsfläck, som vanligen är långsträckt.