1. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.

 2. skraj

  skraj´ adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. slangbella

  slang`bella subst. ~n slangbellor ORDLED: slang--bell-an
  Svensk ordbok
 4. stilbrott

  sti`lbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stil--brott-et
  Svensk ordbok
 5. änkestöt

  änk`estöt subst. ~en ~ar ORDLED: änke--stöt-en
  Svensk ordbok
 6. omstyr

  omsty´r adv. ORDLED: om--styr
  Svensk ordbok
 7. blanda samman

  blanda samman [sam`- el. sam´-] verb blandade blandat ORDLED: bland-ar samm-an SUBST.: sammanblandande, sammanblandning
  Svensk ordbok
 8. kontamination

  kontamination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kon-tam-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. katakres

  katakre´s subst. ~en ~er ORDLED: kata-kres-en
  Svensk ordbok
 10. gosa

  go`sa verb ~de ~t ORDLED: gos-ar SUBST.: gosande
  Svensk ordbok