1. siktskåra

  sik`tskåra subst. ~n siktskåror ORDLED: sikt--skår-an
  Svensk ordbok
 2. sikt

  sikt, anordning som delar upp material i olika kornstorlekar.
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 5. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 6. monetarism

  monetarismriktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.
 7. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 8. tillväxt

  tillväxt, ekonomisk tillväxt, ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP).
 9. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 10. sikt

  sikt, kontursynvidd, inom meteorologin det största avstånd på vilket man tydligt kan urskilja konturerna av ett föremål.