1. social kontroll

  social kontroll, processer och mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet med rådande regler, normer och värden.
 2. social inlärning

  social inlärning, inlärning av sociala beteenden.
 3. socialliberalism

  socialliberalism, åsiktsriktning inom liberalismen som starkare betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda.
 4. social struktur

  social struktur, den ram av sociala institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster och tillförsäkrar det sociala systemet kontinuitet över tid.
 5. social intelligens

  social intelligens, förmågan att uppmärksamma och rätt förstå andra människors beteenden, avsikter och känslor samt att själv handla på ett sätt som underlättar samvaro och samverkan med en eller flera andra personer.
 6. socialgrupp

  socialgrupp, term som tidigare använts i svensk offentlig statistik och som fortfarande förekommer i vissa undersökningar för att beteckna socioekonomisk ställning.
 7. sociolingvistik

  sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle.
 8. sociobiologi

  sociobiologi, studiet av sociala beteendens evolutionära uppkomst, variation och anpassningsvärde hos människan och andra djur.
 9. socialdemokrati

  socialdemokrati, politisk internationell rörelse som i demokratiska och parlamentariska former vill verka för en planmässig ekonomisk hushållning under samhällets ledning, rättvis fördelning av produktionsresultatet och sociala och kulturella reformer.
 10. sockerbeta

  sockerbeta, Beta vulgaris subspecies vulgaris varietas altissima, varietet av en av underarterna i växtsläktet betor.