1. Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna, se Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP).
 2. social behaviorism

  social behaviorism, en tillämpning av behaviorismens principer på sociologiska frågeställningar.
 3. socialdarwinism

  socialdarwinism, en överföring av Darwins biologiska teori om kampen för överlevnad och det naturliga urvalet på samhället.
 4. socialpsykologi

  socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.

 5. social

  social betyder egentligen ’som har att göra med samhälle’.
 6. socialtjänst

  socialtjänst, social verksamhet i kommunal regi, reglerad genom socialtjänstlagen (2001:453).

 7. social rörlighet

  social rörlighet, mobilitet , individers byte av position mellan sociala skikt.
 8. social rörelse

  social rörelse, organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti).
 9. socialbidrag

  socialbidrag, äldre benämning på försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
 10. socialt kapital

  socialt kapital, samhällsvetenskapligt begrepp som förekommer i olika varianter men som vanligen betecknar de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit.