1. socialtjänst

  socialtjänst, social verksamhet i kommunal regi, reglerad genom socialtjänstlagen (2001:453).

 2. socialdemokrati

  socialdemokrati, politisk internationell rörelse som i demokratiska och parlamentariska former vill verka för en planmässig ekonomisk hushållning under samhällets ledning, rättvis fördelning av produktionsresultatet och sociala och kulturella reformer.
 3. socialisering

  socialisering, överförande av egendom från privat till statlig eller offentlig ägo.
 4. socialbidrag

  socialbidrag, äldre benämning på försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
 5. social linje

  social linje, tidigare tvåårig allmän linje i gymnasieskolan.
 6. social kompetens

  social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron.

 7. social exclusion

  social exclusion, engelsk benämning på begrepp i debatten och forskningen om fattigdom.
 8. social servicelinje

  social servicelinje, tidigare tvåårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan med inriktning mot omsorgsyrken, t.ex. inom äldreomsorg och handikappomsorg.
 9. social parasitism

  social parasitism, typ av boparasitism som innebär att vissa sociala insektsarter snyltar i andra sociala insektsarters bon.
 10. social rörelse

  social rörelse, organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti).