1. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 2. Women’s Social and Political Union

  Women’s Social and Political Union, WSPU, brittisk militant rösträttsorganisation, grundad 1903 av Emmeline Pankhurst.
 3. sociala humlor

  sociala humlor, Bombus , släkte sociala bin.
 4. sociala frågan

  sociala frågan, övergripande benämning på frågor rörande underklassens sociala villkor.
 5. socialgerontologi

  socialgerontologi, område inom gerontologin som undersöker samspelet mellan individ och social miljö under åldrandet, t.ex. reaktioner på de sociala förändringar som har att göra med pensionering eller en nära anhörigs död, och betydelsen av det sociala nätverket för välbefinnande och livstillfredsställelse.
 6. socialnämnd

  socialnämnd, 1982–91 obligatorisk speciallagsreglerad kommunal nämnd, som enligt socialtjänstlagen från 1980 skulle finnas i varje kommun med övergripande ansvar för social planering och socialtjänstlagens tillämpning i hela kommunen.
 7. sociala problem

  sociala problem, brister i en befolknings levnadsförhållanden som gäller så många människor att staten eller enskilda organisationer anses böra ingripa.
 8. socialrätt

  socialrätt, i vidsträckt bemärkelse de partier av rättsordningen som syftar till att motverka eller undanröja sociala (dvs. samhälleliga) missförhållanden.
 9. socialmedicin

  socialmedicin, medicinsk specialitet som omfattar studiet av sjukdomars uppkomst i samhället, sjukdomar som samhällsfenomen och samhällsförhållandenas inflytande på sjukdom och hälsa.
 10. socialavgift

  socialavgift, avgift för socialförsäkringar och vissa andra förmåner.