1. socialantropologi

  socialantropologi, annan benämning på kulturantropologi.
 2. befolkning

  befolkning, invånarna inom ett visst avgränsat område.

 3. antropologi

  antropologi, omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper).

 4. funktionalism

  funktionalism, en inriktning inom framför allt brittisk socialantropologi, europeisk etnologi och amerikansk sociologi som lägger tonvikten på analysen av de sociokulturella fenomenens funktion.
 5. fångarnas dilemma

  fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spelteorin.

 6. kulturantropologi

  kulturantropologi, socialantropologi, det vetenskapliga studiet av kultur- och samhällstyper och av människan som kultur- och samhällsvarelse; detta i motsats till fysisk antropologi, studiet av människan som biologisk varelse.
 7. reciprocitet

  reciprocitet, ömsesidighet, inom kultur- och socialantropologi främst i samband med utbytestransaktioner i icke-monetära ekonomier, den s.k. gåvoekonomin (se ekonomisk antropologi och gåva).
 8. hygien

  hygien, dels detsamma som renlighet, avlägsnande av smuts och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras omgivning, dels vetenskapen om hur miljöfaktorer påverkar människans och djurens hälsotillstånd.

 9. samhällsvetenskaper

  samhällsvetenskaper, sammanfattande benämning på de ämnen som studerar samhället i dess olika aspekter.
 10. lokalsamhälle

  lokalsamhälle, dels ett vetenskapligt analytiskt begrepp, dels en politiskt normativ (oftast positivt värdeladdad) term.