1. socialt kapital

  socialt kapital, samhällsvetenskapligt begrepp som förekommer i olika varianter men som vanligen betecknar de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit.

 2. socialtjänst

  socialtjänst, social verksamhet i kommunal regi, reglerad genom socialtjänstlagen (2001:453).

 3. socialt arv

  socialt arv, teori lanserad främst av Gustav Jonsson på 1960-talet.
 4. socialt arbete

  socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer.
 5. socialt nätverk

  socialt nätverk, en individs sociala relationer från såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt.

 6. Centralförbundet för socialt arbete

  Centralförbundet för socialt arbete, CSA, samarbetsorgan för föreningar med socialt progressiva idéer på sitt program.
 7. socialtjänstlagen

  socialtjänstlagen, SoL (2001:453), ersätter sedan 1982 de tidigare lagarna om socialhjälp (1956), nykterhetsvård (1954), barnavård (1960) och barnomsorg (1976).
 8. social tjänstehund

  social tjänstehund, samlande benämning för hundar som arbetar tillsammans med sin förare mot en klient eller vårdtagare.
 9. socialt rum

  socialt rum, inom geografin det område som en social grupps medlemmar uppfattar att de lever i.
 10. socialträda

  socialträda, tidigare jordbruksmark vars brukning upphört som en följd av att ägaren värderar marken efter nya, socialt betingade kriterier (t.ex. som möjlig tomtmark).