1. konstruktionism

  konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande.
 2. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 3. integration

  integration, integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process.

 4. social tjänstehund

  social tjänstehund, samlande benämning för hundar som arbetar tillsammans med sin förare mot en klient eller vårdtagare.
 5. KRAV

  KRAV, ursprungligen Kontrollföreningen för Alternativ Odling, Kontrollföreningen för Ekologisk Odling, KRAV ekonomisk förening, ekonomisk förening som verkar för att främja ekologisk produktion och konsumtion av växt- och djurprodukter, bildad 1985.
 6. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 7. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 8. militärdiktatur

  militärdiktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till militärapparaten.
 9. domesticering

  domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur.

 10. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.