1. strukturalism

  strukturalism, de teorier och metoder inom olika vetenskapliga ämnen som utgår från att enskilda element inte kan analyseras isolerat eftersom de är bestämda av bredare regelbundenheter och mönster; verkligheten är strukturerad.
 2. solidaritet

  solidaritet, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.
 3. mervärde

  mervärde, centralt begrepp i marxistisk teori den vinst som kapitalägaren anses erhålla genom exploatering av arbetskraften.
 4. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.

 5. samhällsfördrag

  samhällsfördrag, samhällskontrakt , socialt kontrakt, begrepp som spelade en viktig roll i framför allt 1600- och 1700-talens samhällsfilosofiska tänkande.
 6. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 7. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 8. Förbundet för forskning i socialt arbete

  Förbundet för forskning i socialt arbete, se FORSA.
 9. konsensus

  konsensus, överensstämmelse, enighet mellan medlemmarna i ett socialt system – t.ex. en nation, yrkesgrupp eller familj – vad angår värden, normer, regler, målsättningar etc.
 10. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.