1. socialt kapital

  socialt kapital, samhällsvetenskapligt begrepp som förekommer i olika varianter men som vanligen betecknar de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit.

 2. socialt arbete

  socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer.
 3. socialt arv

  socialt arv, teori lanserad främst av Gustav Jonsson på 1960-talet.
 4. socialtjänst

  socialtjänst, social verksamhet i kommunal regi, reglerad genom socialtjänstlagen (2001:453).

 5. socialt nätverk

  socialt nätverk, en individs sociala relationer från såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt.

 6. socialtjänstlagen

  socialtjänstlagen, SoL (2001:453), ersätter sedan 1982 de tidigare lagarna om socialhjälp (1956), nykterhetsvård (1954), barnavård (1960) och barnomsorg (1976).
 7. socialt rum

  socialt rum, inom geografin det område som en social grupps medlemmar uppfattar att de lever i.
 8. Centralförbundet för socialt arbete

  Centralförbundet för socialt arbete, CSA, samarbetsorgan för föreningar med socialt progressiva idéer på sitt program.
 9. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 10. byråkrati

  byråkrati, ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen.