1. stadens nyckel

  stadens nyckel, nyckeln till stadsporten, som omhänderhades av en särskild ämbetsman (nyckelbärare).
 2. stadshotell

  stadshotell, större, representativt hotell med centralt läge i en mindre eller mellanstor svensk stad.
 3. stadsantikvarie

  stadsantikvarie, kommunal tjänsteman med uppgift att inom en stad bedriva byggnadshistoriska och arkeologiska undersökningar, medverka med kulturhistoriska synpunkter i stadsplaneringen och sköta ärenden rörande stadens historia.
 4. stadsmusikant

  stadsmusikant, från 1200-talet (i Nordeuropa från ca 1550) en av stadens myndigheter anställd musiker med uppgift att musicera i kyrkan och i andra officiella sammanhang.
 5. stadsgas

  stadsgas, brännbar gas producerad i gasverk, med kol eller lättbensin som råvara (för framställning av den senare, se spaltgas).
 6. stadsfullmäktige

  stadsfullmäktige, högsta beslutande direktvalda organet för de flesta städernas styrelse 1863–1970.
 7. stadsarkitekt

  stadsarkitekt, arkitekt som för granskning och översyn av byggandet tjänstgör inom kommunal förvaltning.
 8. Stadium AB

  Stadium AB, Norrköping, butikskedja med inriktning på sportartiklar och kläder.

 9. Stadsmiljörådet

  Stadsmiljörådet, av regeringen tillsatt råd av fria tänkare med olika bakgrund, knutet till Boverket.
 10. stadsträdgårdsmästare

  stadsträdgårdsmästare, tjänsteman i vissa tätorter med ansvar för parkförvaltningen och trädgårdsbetonade områden bl.a. med avseende på tillsyn och skötsel av gräsytor och planteringar.