1. Statens läroboksnämnd

  Statens läroboksnämnd, tidigare myndighet för läromedelsgranskning.
 2. Statens skogsforskningsinstitut

  Statens skogsforskningsinstitut, forskningsanstalt med syfte att bedriva långvariga, systematiska och objektivt grundade undersökningar om skogsträdens tillväxt och levnadsförhållanden.
 3. Statens personalnämnd

  Statens personalnämnd, SPN , central förvaltningsmyndighet 1971–79 för statens personaladministrativa verksamhet och vissa pensionsfrågor.
 4. statsskog

  statsskog, statsägd skog förvaltad av statlig myndighet, t.ex. Statens Fastighetsverk (SFV).
 5. Statens arkiv

  Statens arkiv, sedan 2007 gemensamt namn på Riksarkivet och landsarkiven, som är svenska statens arkivmyndigheter och arkivdepåer.
 6. statsfartyg

  statsfartyg, folkrättslig term.
 7. Statens musikbibliotek

  Statens musikbibliotek, 1771–1996 Musikaliska akademiens bibliotek, till 2011 institution inom Statens musiksamlingar (sedermera Statens musikverk).
 8. Statens strålskyddsinstitut

  Statens strålskyddsinstitut, SSI, tidigare tillsynsmyndighet för strålskyddsfrågor.
 9. Statens kärnkraftinspektion

  Statens kärnkraftinspektion, SKI, tidigare tillsynsmyndighet för frågor som rör kärnbränsle, kärnenergianläggningar m.m.
 10. Statens fartygsinspektion

  Statens fartygsinspektion, Fartygsinspektionen, en tidigare motsvarighet till Sjöfartsinspektionen.