1. statlig insättningsgaranti

  statlig insättningsgaranti, lagstadgat garantisystem, se insättningsgaranti.
 2. Statens skeppsprovningsanstalt

  Statens skeppsprovningsanstalt, föregångare till SSPA Maritime Consulting AB.
 3. Statens utsädeskontroll

  Statens utsädeskontroll, SUK, tidigare institution för kontroll av svenska och importerade utsädes- och frövaror.
 4. Statens planverk

  Statens planverk, statligt verk med uppgift att handha plan- och byggnadsväsendet.
 5. Statens kärnbränslenämnd

  Statens kärnbränslenämnd, SKN, Stockholm, tidigare förvaltningsmyndighet vars uppgifter 1992 överfördes till Statens kärnkraftinspektion.
 6. Statens arbetslöshetskommission

  Statens arbetslöshetskommission, AK , 1914–40 verkställande organ för statens arbetslöshetspolitik.
 7. Statens brandinspektion

  Statens brandinspektion, myndighet bildad 1944 för tillsyn över brandförsvaret i landet.
 8. statspapper

  statspapper, benämning på av staten utfärdat värdepapper, t.ex. statsobligation.
 9. statsanslag

  statsanslag, av staten anvisade penningmedel, se anslag.
 10. statslån

  statslån, av staten upptagna lån.