1. effektor

  effektor, cell eller organ som reagerar på en specifik retning (stimulus).
 2. ECT

  ECT, elektrokonvulsiv behandling, psykiatrisk behandlingsmetod där epileptisk aktivitet i hjärnan framkallas genom elektrisk stimulering.
 3. tropism

  tropism, rörelse hos fastsittande växter eller växtorgan framkallad av yttre stimulering, i en riktning som beror på retningens riktning.
 4. deprivation

  deprivation, deprivering, undandragande eller undanhållande av stimulering som är av väsentlig betydelse för människans utveckling, välbefinnande och funktionsförmåga.
 5. förstärkning

  förstärkning, belöning, grundläggande begrepp inom inlärningspsykologin, framför allt i behavioristiskt inriktade teorier.
 6. medvetandegrad

  medvetandegrad, medicinsk term som beskriver vakenhetsgrad respektive reaktionsförmåga hos en patient vars medvetande är sänkt eller som är medvetslös.
 7. sensorisk deprivation

  sensorisk deprivation, situation med starkt reducerat inflöde av stimulering.
 8. självet

  självet, upplevelsen av att vara en levande, kännande och handlande varelse skild från andra och från annat.
 9. angiogenes

  angiogenes, neovaskularisering, vaskularisation, vaskularisering, nybildning av blod- och lymfkärl från tidigare existerande normala kärl samt de mekanismer som styr denna process.
 10. orala stadiet

  orala stadiet, oralfasen, enligt psykoanalytisk teori den tidigaste fasen i människans psykosexuella utveckling, från födelsen till 1–1,5 års ålder.