1. strafflatitud

  strafflatitud, straffskala, den skala inom vilken straff för brott bestäms.
 2. straffnedsättning

  straffnedsättning, utdömande av ett lindrigare straff än normalt.
 3. straffrihetsgrund

  straffrihetsgrund, orsak att låta en brottsling slippa straff.
 4. straffbarhetsålder

  straffbarhetsålder innebär att man kan dömas till ett straff för ett brott.
 5. strafföreläggande

  strafföreläggande, alternativ till åtal som innebär att åklagaren i stället för att väcka åtal vid domstol förelägger den som begått brott för vilket inte föreskrivs svårare straff än böter eller fängelse i högst sex månader att betala böter.
 6. straffpreskription

  straffpreskription, att böter som inte slutbetalts viss tid efter domen efterskänks och fängelsestraff bortfaller om domen inte avtjänats efter viss tid.
 7. straffverkställighet

  straffverkställighet, verkställighet av dom i brottmål.
 8. straffrättsvillfarelse

  straffrättsvillfarelse, straffrättslig ansvarsfrihetsgrund som innebär att den som uppenbart ursäktligt har en oriktig uppfattning om tillåtligheten av en brottslig handling som han begår, t.ex. att han fått ett felaktigt besked av en myndighet, inte är ansvarig för sitt brott.
 9. straffregister

  straffregister, äldre motsvarighet till belastningsregister.
 10. straffarbete

  straffarbete, i äldre lagstiftning frihetsstraff förenat med plikt att utföra visst kroppsarbete.