1. klorofyll

  klorofyll är det ämne som ger växterna deras gröna färg.
 2. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 3. nedbrytning

  nedbrytning kallas den process i naturen där organismer sönderdelar och omvandlar organiskt material, döda växter, svampar, alger och djur till oorganiska molekyler.

 4. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 5. retuschering

  retuschering, retusch, traditionellt manuell bearbetning med penna, pensel, kniv och liknande för att ta bort eller dölja skador på negativ, fotografiska pappersbilder eller typografiska original.
 6. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 7. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 8. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 9. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 10. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.