1. termodynamisk temperatur

  termodynamisk temperatur, absolut temperatur, temperaturen i termodynamikens grundläggande skala, fastlagd genom att vattnets trippelpunkt sätts till 273,16 K. Se temperatur.
 2. virtuell temperatur

  virtuell temperatur, fiktiv temperatur vid vilken torr luft har samma temperatur som fuktig luft vid samma tryck.
 3. Néel-temperatur

  Néel-temperatur, temperatur vid vilken värmerörelsen bryter ner kopplingen mellan atomära magneter i en antiferromagnet.
 4. operativ temperatur

  operativ temperatur , temperaturbegrepp som försöker ta hänsyn till hur människan upplever temperaturen i en lokal; medelvärde av luftens temperatur och omgivande ytors strålningstemperatur.
 5. effektiv temperatur

  effektiv temperatur, inom meteorologin den temperatur som upplevs vid vindavkylning.
 6. statisk temperatur

  statisk temperatur, den temperatur hos ett strömmande medium som kan avläsas med ett mätinstrument som rör sig i mediet med samma hastighet som detta.
 7. Debye-temperatur

  Debye-temperatur, materialparameter för fasta kroppar, vilken kan beräknas efter mätning av specifika värmet vid olika temperaturer.
 8. potentiell temperatur

  potentiell temperatur , inom meteorologin den temperatur torr luft skulle få om dess tryck ändrades till 1 000 hPa (1 000 millibar) i en adiabatisk process, dvs. utan något värmeutbyte med omgivningen under tryckändringen.
 9. liksvävande temperatur

  liksvävande temperatur, princip för stämning av tangentinstrument enligt vilken oktavens samtliga 12 halvtonsteg är lika stora.
 10. temperaturlogg

  temperaturlogg, mätning av bergarters temperatur i borrhål.