1. tillit

  tillit, sedimentär bergart som bildats genom att morän, dvs. avlagringar från en inlandsis eller glaciär, hårdnat; tilliter vittnar därför om forna nedisningar och istider.
 2. tillit

  tillit [til`-] subst. ~en ORDLED: till--lit-en
  Svensk ordbok
 3. tillitsteorin

  tillitsteorin, teori inom avtalsrätten som innebär att man på visst sätt vid bedömningen av giltigheten av en utfästelse eller vid tolkningen av dess innebörd utgår från den befogade tillit som utfästelsens adressat kan ha haft.
 4. Erik H. Erikson

  Erikson, Erik Homburger, född 15 juni 1902, död 12 maj 1994, tysk-amerikansk psykoanalytiker, ett av de ledande namnen inom psykoanalytiskt orienterad utvecklingspsykologi.
 5. tillitsfull

  tillitsfull [til`-] adj. ~t ORDLED: till-lits--full
  Svensk ordbok
 6. tro

  tro är 1) förmodan att viss information om sakförhållanden är sann; 2) tillit riktad till viss person; 3) religiöst bestämd livshållning och livstolkning.

 7. socialt kapital

  socialt kapital, samhällsvetenskapligt begrepp som förekommer i olika varianter men som vanligen betecknar de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit.

 8. bergspredikan

  bergspredikan, Jesu tal på ett berg i Galileen enligt Matteusevangeliet 5–7.
 9. Ramayana

  Ramayana , Rāmāyaṇa (sanskrit, ’Ramas vandringar’), fornindiskt epos på sanskrit som traditionen tillskriver Valmiki.

 10. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.