1. Little Rock

  Little Rock, huvudstad i delstaten Arkansas, USA; 198 000 invånare (2016), i storstadsområdet 734 600 invånare.

 2. spårmetoder

  spårmetoder, analyser av spårämnen som i mycket små mängder satts till ett kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt system, och som lätt kan detekteras.
 3. justitieombudsman

  justitieombudsman, JO, titeln för envar av riksdagens ombudsmän.
 4. tjugohundraproblemet

  tjugohundraproblemet, 2000-problemet, sammanfattande benämning på de problem som man förutsåg kunde uppträda vid årsskiftet 1999/2000 och som förknippades med elektroniska system med inbyggd funktion som håller reda på tiden.

 5. tillsynsmyndighet

  tillsynsmyndighet, myndighet som ska tillse att underordnad myndighet utför vad som åligger den.
 6. sexman

  sexman, förtroendeman i socknar före 1862 års kommunalreform (ursprungligen en av sex män i en nämnd) som hade att tillse att beslut verkställdes, övervaka kyrkotukten liksom underhållet av kyrkobyggnad och prästgård och vara sockenprästen behjälplig i allehanda ärenden.
 7. tillsyn

  tillsyn, inom miljörätten den verksamhet som utövas av Naturvårdsverket, länsstyrelsen i respektive län och miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i respektive kommun för att tillse att miljöfarlig verksamhet bedrivs enligt lag, främst miljöbalken (1998:808), och enligt givet tillstånd.
 8. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, 1999–2008 statlig myndighet med uppgift att tillse att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekom samt förebygga och motverka homofobi.
 9. Wagnerlagen

  Wagnerlagen, egentligen National Labor Relations Act, antagen 1935 av USA:s kongress på initiativ av den demokratiske senatorn Robert F. Wagner (1877–1953).
 10. krigets lagar

  krigets lagar, den del av folkrätten som reglerar krigförande och neutrala staters uppträdande i krig och under ockupation.