1. arbetsmiljö

  arbetsmiljö, förhållandena på en arbetsplats.
 2. verksamhetschef

  verksamhetschef, befattningshavare med samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsverksamhet inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård.
 3. paragraf 32

  paragraf 32, § 32, bestämmelse i stadgarna för Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF).
 4. frihetsbrevet

  frihetsbrevet, sentida benämning på den försäkran som rikets biskopar och ledande stormän utfärdade 8 juli 1319 med anledning av valet samma dag av den treårige Magnus Eriksson till kung.
 5. sådd

  sådd, fördelning av utsäde, vanligen kombinerat med eller åtföljt av myllning.
 6. transplantation

  transplantation, förflyttande av organ, vävnad eller celler från ett ställe till ett annat.
 7. reklam

  reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
 8. sotning

  sotning, rengöring av eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar samt tillhörande rökkanaler.
 9. MAS

  MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
 10. skogslagstiftning

  skogslagstiftning, lagstiftning som berör och reglerar skogsbruket.