1. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 2. monopol

  monopol, marknad där en organisation eller ett företag behärskar utbudet av en vara eller en tjänst.
 3. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 4. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 5. energiprincipen

  energiprincipen, det fysikaliska förhållande att energi inte kan skapas eller förintas utan endast omvandlas mellan olika former.
 6. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 7. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 8. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

 9. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 10. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.