1. Uranus

  Uranus, symbol ♅, den sjunde och näst yttersta planeten i solsystemet.
 2. mätning

  mätning, serie åtgärder varmed en egenskap hos en företeelse, ett objekt eller ett ämne kan uttryckas med siffror på ett sådant sätt att relationer mellan empiriska företeelser representeras med relationer mellan tal.
 3. flygmedicin

  flygmedicin, medicinsk disciplin som kartlägger de av flygning orsakade fysiologiska påfrestningarna/störningarna och syftar till att möjliggöra för människan att verka i sådan extrem miljö.
 4. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 5. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.
 6. latitudkorrektion

  latitudkorrektion, korrektion vid gravimetri för tyngdaccelerationens normala ökning från ekvatorn till polerna (som beror på minskningen i centrifugalkraften mot polerna samt jordens tillplattning).
 7. residualanomali

  residualanomali, inom geofysiken värden på t.ex. tyngdacceleration eller magnetiskt fält som kvarstår efter det att beräknade effekter av en geologisk modell dragits ifrån de uppmätta värdena.
 8. hastighetshöjd

  hastighetshöjd, begrepp använt inom vattenbyggnadskonsten för att specificera en vätskas hastighet.
 9. Nörgaard-gravimeter

  Nörgaard-gravimeter, äldre instrument för relativa mätningar av tyngdacceleration, konstruerat av den danske geodeten Gunnar Nørgaard ( 1903–83).
 10. Froudes tal

  Froudes tal, froudetal, beteckning Fr, uppskattning av den relativa betydelsen av tröghetskrafter och tyngdkraften i en vätskeströmning med fri yta.