1. viltvård

  viltvård, sammanfattande benämning på åtgärder som syftar till att bevara vilt samt att främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.
 2. särskilda huvudavtalet för den offentliga sektorn

  särskilda huvudavtalet för den offentliga sektorn, SHA, huvudavtal 1976 för den offentliga sektorn av arbetsmarknaden mellan staten, landstingen och kommunerna som arbetsgivare och de offentliganställdas fackliga organisationer.
 3. nyckelbiotop

  nyckelbiotop, skogsområde som hyser eller som kan förväntas hysa rödlistade arter.

 4. massvaccination

  massvaccination, massvaccinering, massimmunisering, vaccinationsprogram där det enligt beslut av hälsovårdsmyndighet eftersträvas att hela befolkningen inom ett visst geografiskt område blir vaccinerad mot en viss sjukdom.
 5. brandsläckning

  brandsläckning utför man när en oönskad eld (brand) har uppstått någonstans.
 6. resolution

  resolution, ett förfarande som innebär att staten genom Riksgälden tar kontroll över krisdrabbade värdepappersinstitut (exempelvis banker eller värdepappersföretag) för att dessa ska rekonstrueras eller avvecklas under ordnade former.

 7. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 8. gruvhantering

  gruvhantering, samlingsord för malmbrytning och mineralberedning, se bergteknik, gruvteknik och mineralteknik.
 9. minne

  minne, det som möjliggör lagring av information från ett tillfälle till ett annat.
 10. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.