1. unilateral

  unilateral, inom medicin, om symtom eller sjukdomstecken: ensidig, som ger sig till känna endast i ena kroppshalvan.
 2. unilateral

  unilatera´l adj. ~t ORDLED: uni-lat-er-al
  Svensk ordbok
 3. Kadima

  Kadima, israeliskt politiskt parti.
 4. GATT

  GATT, förkortning för General Agreement on Tariffs and Trade,benämning på dels det multilaterala varuhandelsavtal som 1947 ingicks (GATT 1947) mellan 23 länder, dels det delavtal inom WTO-avtalet som rör varuhandel benämns GATT (GATT 1994). 

 5. folkrätt

  folkrätt, juridisk term som betecknar en rättsordning mellan folken till skillnad från den inomstatliga rätten, som gäller för en stats medborgare.
 6. fredsfördrag

  fredsfördrag, avtal uppnått genom förhandlingar mellan suveräna stater om att avstå från militära maktmedel i de mellanstatliga förbindelserna.
 7. krigets lagar

  krigets lagar, den del av folkrätten som reglerar krigförande och neutrala staters uppträdande i krig och under ockupation.
 8. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 9. Zimbabwe

  Zimbabwe, stat i södra Östafrika.

 10. uni-

  uni- förled
  Svensk ordbok