1. civilisation

  civilisation, ett – ofta enligt västerländska värderingar – kulturellt och materiellt välordnat samhällsskick; en enskild kultur eller samhällsform med dessa egenskaper.
 2. gatubod

  gatubod, i gatuplanet tillfälligt eller permanent inrättat försäljningsställe som hade direktkontakt med köparna.
 3. byggnadsindustri

  byggnadsindustri, i vid bemärkelse benämning på det samlade byggandet – inklusive reparationer och underhåll – av bostäder och andra byggnader samt anläggningar inom energi-, kommunikations- och VA-områdena (byggnads- och anläggningsverksamhet).
 4. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 5. färgindustri

  färgindustri, industrigren inom kemisk industri som producerar färger och lacker för industrins, yrkesmåleriets och enskilda konsumenters behov.
 6. klientelism

  klientelism, term som har sina rötter i det antika klientbegreppet (se klienter) och betecknar olika sätt att bygga upp och politiskt utnyttja klientrelationer.
 7. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 8. New York

  New York, förkortat NY, delstat i nordöstra USA.

 9. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 10. Uzbekistan

  Uzbekistan, stat i Centralasien.