1. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 2. epidemi

  epidemi, tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område.
 3. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 4. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.

 5. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.

 6. BCG-vaccination

  BCG-vaccination, calmettevaccination, förebyggande vaccination mot tuberkulos.
 7. flockimmunitet

  flockimmunitet, immunologiskt fenomen som uppträder när andelen av en befolkning som är immun mot ett smittämne är tillräckligt stor för att spridningen ska bli kraftigt begränsad.

 8. smittkoppsvaccin

  smittkoppsvaccin, det första vaccinet som utvecklades, med utgångspunkt i en allmän observation i slutet av 1700-talet att mjölkerskor som fått kokoppor var skyddade mot den livshotande sjukdomen smittkoppor.
 9. smittkoppor

  smittkoppor, variola, utrotad infektionssjukdom orsakad av variolavirus, ett virus i familjen poxvirus (koppvirus).

 10. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.