1. vårdrelaterade infektioner

  vårdrelaterade infektioner, nosokomiala infektioner, samlingsbenämning på infektioner som uppstår i anslutning till undersökning, omvårdnad eller behandling inom sjukvård eller tandvård samt vid vård och omvårdnad inom särskilda boendeformer eller i egen bostad.
 2. utvecklingsstörning

  utvecklingsstörning, vardaglig benämning på psykisk utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder, och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället.

 3. husförhörslängd

  husförhörslängd, en enligt 1686 års kyrkolag av prästen upprättad förteckning för kontroll av församlingsbornas läsfärdighet och katekeskunskaper.
 4. toxoid

  toxoid, anatoxin, ett gift (toxin) som behandlats så att det inte längre har någon giftverkan men bibehåller sin förmåga att ge upphov till antikroppar som hämmar toxinets verkan.
 5. biologiska stridsmedel

  biologiska stridsmedel, B-stridsmedel, biologiska vapen, är enligt FN-rapporten FN A/7575 (1969) ”levande organismer – av vilken beskaffenhet de vara må – eller smittsamt material som härrör från dem, vilka är avsedda att vålla sjukdom eller död bland människor, djur eller växter och vilka för sina verkningar är beroende av förmågan att förökas inom den människa, växt eller det djur som angrips”.
 6. ympning

  ympning, inokulation, inom medicinen medvetet eller omedvetet införande av ett sjukdomsframkallande ämne, oftast mikroorganismer, i kroppen.
 7. streptokocker

  streptokocker, Streptococcus, ett artrikt släkte bakterier som omfattar såväl viktiga sjukdomsalstrare som oskadliga saprofyter.
 8. smittskydd

  smittskydd, åtgärder som vidtas för att förhindra spridning av infektionssjukdomar.
 9. papillomvirus

  papillomvirus, vårtvirus, grupp virus i familjen papovavirus.

 10. datorvirus

  datorvirus är ett slags elaka dataprogram som tillverkas och släpps ut av ”hackare”.