1. förmånserbjudande

  fö`rmånserbjudande subst. ~t ~n ORDLED: för-måns--er-bjud-and-et
  Svensk ordbok
 2. hemsamarit

  hem`samarit subst. ~en ~er ORDLED: hem--samar-it-en
  Svensk ordbok
 3. heltid

  he`ltid subst. ~en ~er ORDLED: hel--tid-en
  Svensk ordbok
 4. lärarkandidat

  lä`rarkandidat subst. ~en ~er ORDLED: lär-ar--kand-id-at-en
  Svensk ordbok
 5. dagstidning

  dagstidning [dak`s-] subst. ~en ~ar ORDLED: dags--tid-ning-en
  Svensk ordbok
 6. veckobrev

  veck`obrev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vecko--brev-et
  Svensk ordbok
 7. pausfågel

  pausfågel [pau`s-] subst. ~n pausfåglar ORDLED: paus--fågl-ar
  Svensk ordbok
 8. romanett

  romanett´ subst. ~en ~er ORDLED: rom-an-ett-en
  Svensk ordbok
 9. spara in

  spara in´ verb sparade sparat, pres. sparar el. spar ORDLED: spar-ar SUBST.: insparande
  Svensk ordbok
 10. fruntimmersveckan

  frun`timmersveckan subst., best. f. ORDLED: frun-timmers--veck-an
  Svensk ordbok