1. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.

 2. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 3. veto

  veto, myndighets- eller folkvalt organs rätt att helt (absolut veto) eller för viss tid (suspensivt veto) stoppa annan myndighets beslut.

 4. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 5. vetenskapshistoria

  vetenskapshistoria, historisk disciplin som studerar vetenskapens, särskilt naturvetenskapens, utveckling.
 6. vetemjöl

  vetemjöl, mjöl av vete där grodd och skaldelar är frånsiktade, s.k. kärnmjöl eller siktat mjöl.
 7. vetenskap och beprövad erfarenhet

  vetenskap och beprövad erfarenhet, term som är officiellt giltig inom hälso- och sjukvården och som används även inom andra samhällssektorer.

 8. Vetenskapsakademien

  Vetenskapsakademien, egentligen Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, Stockholm, akademi grundad 1739.
 9. veterinär

  veterinär, person som efter 330 poängs utbildning (5,5 år) vid Sveriges lantbruksuniversitet avlagt veterinärexamen.
 10. vetenskapssociologi

  vetenskapssociologi, studiet av vetenskapens sociala aspekter.