1. Mats Qviberg

  Qviberg, Mats, född 1953, finansman, civilekonom.

 2. Patent- och marknadsdomstolen

  Patent- och marknadsdomstolen, PMDsärskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt och handlägger mål och ärenden som rör immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt. 

 3. falsett

  falsett, en röstklang, i regel mansröstens översta register, vars klang påminner om kvinnlig alt.
 4. frimärke

  frimärke, frankotecken som utges av Posten och används för att erlägga befordringsavgift för försändelser eller avgifter för andra postala tjänster.
 5. berikning

  berikning, tillsättning av ämnen (främst vitaminer och mineralämnen) till livsmedel och fodermedel för att förbättra dessas näringsvärde genom att ersätta förluster som sker under beredningen.
 6. svarta pengar

  svarta pengar, pengar under bordet, i allmänt språkbruk belopp som inte redovisas öppet vid en affärsuppgörelse, ofta i avsikt att vilseleda skattemyndigheterna.
 7. illojal konkurrens

  illojal konkurrens, otillbörlig konkurrens, sammanfattande benämning på sådana konkurrensåtgärder i näringsverksamhet som bedöms som illojala eller otillbörliga mot konkurrenter eller konsumenter.
 8. Konsumentverket

  Konsumentverket, KOV, Karlstad, statlig myndighet med uppgift att ta till vara konsumenternas intressen.

 9. marknadsrätt

  marknadsrätt, den del av rättsordningen som har till uppgift att dra upp rättsliga gränser för företagens verksamhet på marknaden genom ramregler för företagens etablering, konkurrens, priser, marknadsföring, produkter, avtalsvillkor m.m.
 10. laservapen

  laservapen, vapen som utnyttjar laserstrålning för att störa, skada eller förstöra ett mål.