1. anstiftan

  anstiftan, att uppsåtligen förmå någon att begå en brottslig gärning.
 2. rykte

  rykte, obekräftad, sann eller falsk berättelse.
 3. sofism

  sofism, vilseledande, logiskt ohållbart argument; spetsfundighet och ordvrängeri.
 4. tvångsäktenskap

  tvångsäktenskap, tvångsgifte, äktenskap för vilket det saknas samtycke från minst en av parterna. 

 5. spinndoktor

  spinndoktor, professionell rådgivare inom politiken.

 6. förskingring

  förskingring, trolöshetsbrott som innebär att någon som fått egendom i besittning för annans räkning, med skyldighet att utgiva eller redovisa denna, tillägnar sig egendomen eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter till vinning för sig själv och skada för rätte ägaren.

 7. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 8. tvångsarbete

  tvångsarbete, arbete eller tjänst som en person utför mot sin vilja under hot om något slags straff.

 9. Konsumentverket

  Konsumentverket, KOV, Karlstad, statlig myndighet med uppgift att ta till vara konsumenternas intressen.

 10. frimärke

  frimärke, frankotecken som utges av Posten och används för att erlägga befordringsavgift för försändelser eller avgifter för andra postala tjänster.