1. taktik

  taktik, i militära sammanhang läran om användningen av militära förband för att i strid med eller under annan motverkan från en motståndare nå en lokal framgång, t.ex. att tillintetgöra, försvaga, fördröja eller störa honom, att ta eller hålla viktig terräng, att skydda egen verksamhet eller anläggning eller bekämpa motståndarens.
 2. försvårande av skattekontroll

  försvårande av skattekontroll, brott enligt skattebrottslagen som innebär att man uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller skyldighet att upprätta och bevara räkenskaper och därigenom ger upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras.
 3. disciplinnämnd

  disciplinnämnd finns vid varje svensk statlig högskoleenhet och får finnas vid kommunal högskola.
 4. simulering

  simulering, simulation, medvetet grundlös framställning av sjukdom eller skada, gjord i syfte att uppnå någon fördel, t.ex. sjukskrivning, skadestånd eller befrielse från militärtjänst.
 5. falsk

  falsk, osann, motsats till sann.
 6. Patent- och marknadsdomstolen

  Patent- och marknadsdomstolen, PMDsärskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt och handlägger mål och ärenden som rör immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt. 

 7. Gilbert Ryle

  Ryle, Gilbert, 1900–76, brittisk filosof, professor i Oxford 1945–68 och redaktör för tidskriften Mind 1948–71.
 8. pharming

  pharming, olika former av IT-brottslighet som går ut på att omdirigera trafiken från en webbplats till en annan.
 9. falsett

  falsett, en röstklang, i regel mansröstens översta register, vars klang påminner om kvinnlig alt.
 10. försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning

  försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, brott som begås av en gäldenär som vid konkurs, vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagen eller vid förhandling om offentligt ackord uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppger obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift.