1. Wadi Zazmit

  Wadi Zazmit, flod i norra Libyen; för belägenhet se landskarta Libyen.
 2. Wadi Howar

  Wadi Howar, flod i västra Sudan; för belägenhet se landskarta Sudan.
 3. Wadi Dhirwa

  Wadi Dhirwa, flod i mellersta Jordanien; för belägenhet se landskarta Jordanien.
 4. Wadi Tathlith

  Wadi Tathlith, flod i sydvästra Saudiarabien; för belägenhet se landskarta Saudiarabien.
 5. Wadi Halfa

  Wadi Halfa, stad i norra Sudan; för belägenhet se landskarta Sudan.
 6. Wadi Musa

  Wadi Musa, stad i sydvästra Jordanien; för belägenhet se landskarta Jordanien.
 7. Wadi Bisha

  Wadi Bisha, flod i sydvästra Saudiarabien; för belägenhet se landskarta Saudiarabien.
 8. Wadi Bayir

  Wadi Bayir, flod i mellersta Jordanien; för belägenhet se landskarta Jordanien.
 9. Wadi Tamit

  Wadi Tamit, flod i norra Libyen; för belägenhet se landskarta Libyen.
 10. Wadi Ruwayshid

  Wadi Ruwayshid, flod i nordöstra Jordanien; för belägenhet se landskarta Jordanien.